• بررسی و تحلیل سازگاری کودکان بر اساس شاخص خود کنترلی ادراک شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/14
  • تعداد بازدید: 244
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی و تحلیل سازگاری کودکان بر اساس شاخص خود کنترلی ادراک شده

  هدف: هدف از پژوهش حاضر رابطه سازگاری، بر اساس خودکنترلی ادراک شده در بین کودکان مقطع ابتدایی شهرستان کاشان می‌باشد روش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی می‌باشد اطلاعات نیز به‌صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه گردآوری‌شده، جامعه آماری پژوهش، تمام کودکان مقطع ابتدایی شهرستان کاشان در سال تحصیلی 96_1397 نمونه موردمطالعه این پژوهش نیز شامل 150 نفر از کودکان مقطع ابتدایی مدارس شهرستان کاشان بوده. در این پژوهش جهت جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه سازگاری دخانچی (1377) و پرسشنامه خودکنترلی اداراک شده هامفری (2000) بود.

  یافته ها: نتایج کلیه داده‌ها استخراج و با استفاده از روش‌های تحلیل آماری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو روش توصیفی و استنباطی در محیط نرم‌افزار spss v20 که سطح معناداری (0.05)، در نظر گرفته‌شده بود، از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین سازگاری و خودکنترلی ادراک شده در کودکان مقطع ابتدایی شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین سازگاری توان پیش‌بینی خودکنترلی ادراک شده کودکان مقطع ابتدایی شهرستان کاشان را دارد. نتیجه: درنتیجه در برابر فشارهای روانی مقاوم‌تر باشند. پس کلی‌ترین ویژگی فرد سازگار آن است که نسبت به خود واقع‌بین است به این معنا که درباره انگیزه‌هایش خود را فریب نمی‌دهد و هدف‌های قابل‌دسترسی برای خود طرح می‌کند لذا از تعارضات غیر لازم پرهیز می‌کند و با مشکلات شخصی خود به‌طور عینی برخوردمی کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید