• بررسی رابطه سیستم های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با آسیب پذیری روانی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهرستان گرگان در سال 1398

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/15
  • تعداد بازدید: 302
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه سیستم‌های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با آسیب‌پذیری روانی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهرستان گرگان در سال 1398

  مقدمه: تفاوتهای فردی در شخصیت، بازتاب تفاوت در حساسیت افراد در سیستم های بازداری (bis ) و فعال سازی رفتاری(bas) است. حساسیت اضطرابی بیانگر ترس از نشانه‌های اضطرابی است و از این فرض سرچشمه می‌گیرد که این نشانه‌ها به پیامدهای آسیب زای بدنی، روانشناختی و اجتماعی منجر می‌شود، بنابراین هدف از مطالعه تعیین رابطه سیستم‌های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با آسیب‌پذیری روانی دانش آموزان مقطع متوسطه می باشد. روش کار: مطالعه (توصیفی - همبستگی) در سال 1398 با روش نمونه گیری در دسترس بر روی 373 دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهرستان گرگان- ایران انجام شد.

  ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه سیستم‌های بازداری/فعال سازی رفتاری، پرسشنامه حساسیت اضطرابی و پرسشنامه نشانه‌های اختلالات روانی بود. داده‌ها در spssنسخه 20 آنالیز شد. سطح معنی‌داری آزمون ها 0.05 در نظر گرفته شد. یافته ها: با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن مشخص شد بین سیستم‌های فعال سازی رفتاری با میزان آسیب‌پذیری روانی دانش آموزان ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد (r=0.278,p=0.005) و همچنین بین حساسیت اضطرابی با میزان آسیب‌پذیری روانی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول شهرستان گرگان در سال 1398 ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد(r=0.246, p=0.00). نتیجه گیری: بین سیستم‌های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی با آسیب‌پذیری روانی دانش آموزان رابطه مستقیم وجود دارد یعنی هر چه سیستم‌های مغزی رفتاری و حساسیت اضطرابی بیشتر باشد آسیب‌پذیری روانی دانش آموزان بیشتر است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها