حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/15
  • تعداد بازدید: 365
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی با رویکرد جهادی

  زمینه و هدف: مدیران مجرب و متخصص، در موفقیت سازمان‌های دفاعی نقش مهمی ایفا می‌کنند. یکی از ارکان شناسایی و تربیت چنین مدیرانی، وجود نظام ارزیابی عملکرد اثربخش است. نظام ارزیابی عملکرد، به الگوی بومی متناسب با مدیریت جهادی و سبک مدیریتی بومی ایرانی ـ اسلامی نیاز دارد. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی ارزیابی عملکرد مدیران سامانه آماد و پشتیبانی دفاعی با رویکرد جهادی است.

  روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، آمیخته متوالی اکتشافی است. جامعه آماری آن را استادان و مدیران سامانه آماد و پشتیبانی یکی از سازمان‌های دفاعی تشکیل داده است. روش اجرای بخش کیفی پژوهش، تحلیل محتوا بود که 10 نفر به‌روش گلوله ‌برفی انتخاب و با آنها مصاحبه شد. در بخش کمّی نیز، 45 نفر به‌روش قضاوتی انتخاب شدند و برای تکمیل پرسش‌نامه مشارکت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی آنها به تأیید رسید. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل عاملی تأییدی و فریدمن استفاده شد.

  یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، الگوی ارزیابی عملکرد مدیران آماد و پشتیبانی، مشتمل بر 92 شاخص، 12 مؤلفه و 3 بُعد تدوین شد. در این الگو، بُعد عملکردی در مقایسه با ابعاد دیگر اهمیت دارد.

  نتیجه‌گیری: الگوی ارائه‌شده در پژوهش، این قابلیت را دارد که به‌عنوان ابزار و مبنایی جامع برای ارزیابی عملکرد مدیران آمادی استفاده شود و به‌عنوان راهنمایی مؤثر برای ترویج تلاش و عملکرد جهادی میان مدیران سامانه آماد و پشتیبانی سازمان‌های دفاعی، مبنای عمل قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها