همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش ژورنال
8 مقاله در این شماره منتشر شده است.
 • فصلنامه مطالعات منابع انسانی || دوره چهارم - شماره سه
  عنوان ژورنال : فصلنامه مطالعات منابع انسانی
  ترتیب انتشار : فصلنامه
  دوره : چهارم
  شماره : سه
  جزئیات بیشتر این ژورنال
  • تاریخ انتشار : 1400/09/15
  • شاپای الکترونیکی : 27830624
  • ایمیل : mgt.hr.air.uni[at]gmail.com
  • زبان انتشار : فارسی
مقالات جدیدترین ژورنال ها