• بررسی میزان انطباق آموزش هایی فنی و حرفه ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان کنگان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/22
  • تعداد بازدید: 196
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی میزان انطباق آموزش‌هایی فنی و حرفه‌‌ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان کنگان

  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق آموزش‌های فنی و حرفه‌‌ای با نیازهای آموزشی بخش صنایع در شهرستان کنگان انجام گرفته است. این پژوهش از نظر روش تحقیق توصیفی است که از نوع پیمایشی می باشد و از نظر هدف کاربردی است.

  داده‌ها با استفاده از آمار‌های توصیفی مانند جداول و نمودارهای مربوط، شاخص های گرایش مرکزی (میانگین) و شاخص‌های گرایش پراکندگی (واریانس، انحراف معیار) هر یک از ابعاد آن و در سطح آمار استنباطی هر یک از فرضیه های پژوهش با استفاده آزمون تی مورد بررسی قرار گرفت.

  جامعه آماری شامل کلیه سازمان ها و شرکت ها(صنایع کوچک، متوسط و بزرگ شهرستان مطابق اطلاعات ثبت شده در اداره صنایع، وزارت صنایع و معادن، معاونت توسعه صنعتی، دفتر آمار و اطلاع رسانی) که 220 شرکت برآورد شد و مرکز فنی و حرفه ای شهرستان کنگان، در بخش صنعت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها