• ساخت و اعتباریابی مقیاس اثرات روانی و اجتماعی ناشی فاصله گذاری اجتماعی کووید-19

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/10/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/30
  • تعداد بازدید: 216
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02166979519

  ساخت و اعتباریابی مقیاس اثرات روانی و اجتماعی ناشی فاصله گذاری اجتماعی کووید-19

  پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی مقیاس اثرات روانی و اجتماعی ناشی از فاصله گذاری اجتماعی  کوید۱۹  انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی-داده بنیاد (روش آمیخته کمی و کیفی) می باشد. جامعه آماری بخش کیفی صاحبنظران روانشناسان، مشاوران کادر مشغول در بیمارستان می باشد. در بخش کمی نیز جامعه شامل کلیه خانواده های پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه در سال 1400-1399 می باشند که  تعداد آنها بیش از 500 نفر می باشد.

  حجم نمونه در روش کیفی برای به دست آوردن شاخص ها از صاحب نظران روان پزشکی، مشاوره و راهنمایی بیمارستان ها به تعداد 20 نفر انتخاب شد و نظرخواهی شد. حجم نمونه در بخش کمی برای پر کردن پرسشنامه برای سنجش اعتباریابی پرسشنامه از 380پرستاری که تحت تاثیر پیامدهای روانی فاصله گذاری اجتماعی در وضعیت دشوار کووید-19 بوده اند. برای بررسی اعتبار سازه نیاز به اجرای تحلیل عاملی بود ساخت ابزار از طریق مصاحبه و سپس کدگذاری و تحلیل مصاحبه ها و بر اساس مولفه های استخراج شده از مصاحبه ها، ابزاری متناسب با بافت ایرانی برای اندازه گیری تاثیر فاصله اجتماعی تنظیم شد.

  تعداد 16 سوال برای اندازه گیری چهار مؤلفه انسجام خانواده، تعارض زناشویی، اضطراب و ترس تهیه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از نرم افزار آماری وایرماکس استفاده شد. نتایج نشان داد مقادیر جاصل از آزمون kmo نشان داد و می توان داده ها را به یک سری مولفه پنهان (مکنون) زیربنایی و بنیادی تقلیل داد. نتیجه آزمون بارتلت نشان داد همبستگی بین گویه ها، ماتریس همسانی و واحد نمی باشد؛ یعنی از یک طرف بین گویه های داخل هر مولفه همبستگی بالایی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویه های یک مولفه با گویه های مولفه دیگر، هیچگونه همبستگی مشاهده نمی شود.

  نتایج حاکی از ان بود مجموع مولفه‌های استخراج شده توانسته‌اند به میزان مطلوبی تغییرات هر گویه را تبیین کنند. سهم هر مولفه در تبیین واریانس پرسشنامه به صورت نزولی می باشد. مولفه اول بیشترین سهم (9.950) درصد با مقدار ویژه (3.971) و مولفه سوم کمترین سهم یعنی (8.609) درصد با مقدار ویژه (3.616) را در تبیین واریانس 17 گویه داشتند. سهم تبیین برای مولفه دوم (8.698) درصد با مقدار ویژه (3.677)، سهم تبیین برای مولفه دوم برابر با (8.698) با مقدار ویژه (3.677) بود. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ 0.86 محاسبه شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها