• تأثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر رضایت شغلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/11/19
  • تعداد بازدید: 202
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  تأثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر رضایت شغلی

  در پژوهش های انجام شده در سازمان آموزش و پرورش به زیر شاخه های مدیریت پرداخته شده و به مدیریت کیفیت جامع  tqm به عنوان موضوع مهم و فراگیر که از جنبه های مختلف یک سازمان را ارزیابی می کند کمتر پرداخته شده است. در این پژوهش، نظام مدیریت کیفیت فراگیر درسازمان آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر اجرای tqm بر رضایت شغلی در این سازمان مشخص شده است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی است و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از مدیران و کارشناسان سطوح مختلف ادارات سازمان آموزش و پرورش و همچنین مدیران و معاونان و کادر مدارس بوده و از روش نمونه گیری طبقه بندی- تصادفی استفاده شده است. روش کار بر مبنای آمار استنباطی (تحلیل همبستگی داده ها) بوده و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین اجرای  tqm و افزایش رضایت شغلی در سازمان آموزش و پرورش وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها