• بررسی تاثیر ارزش های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی و رضایت از زندگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/17
  • تعداد بازدید: 108
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر ارزش های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی و رضایت از زندگی

  این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های علی قرار دارد جامعه‌ی مورد پژوهش شامل کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 14 سوالی استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع‌آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

  در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم افزار آموس برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که ارزش های کاری تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی و رضایت از زندگی دارد و نیز رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت از زندگی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها