• تاثیر سرمایه اجتماعی ، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیلگری ظرفیت جذب (مورد مطالعه: بانک ملی ایران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/05
  • تعداد بازدید: 206
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02166979519

  تاثیر سرمایه اجتماعی ، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیلگری ظرفیت جذب (مورد مطالعه: بانک ملی ایران)

  سرمایه اجتماعی شرکت ها یکی از مهم ترین دارایی ها و از عوامل کلیدی مهم بر بهبود روندهای مرتبط با نوسازی استراتژیک تلقی می شود. به بیانی دیگر سرمایه اجتماعی مبتنی بر تعاریف، یکی از منابع ناملموس شرکت ها است که از شبکه روابط انسانی در درون سازمان نشات گرفته است.

  هدف اصلی از مطالعه حاضر تعیین تاثیر سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی بر نوسازی استراتژیک با توجه به نقش تعدیلگری ظرفیت جذب (موردمطالعه: بانک ملی ایران) بوده است. ازاین‌رو در این پژوهش، تاثیر عوامل تثبیت‌شده در نوسازی استراتژیک، شامل سرمایه اجتماعی، چابکی استراتژیک و گرایش به کارآفرینی با توجه به نقش تعدیلگری ظرفیت جذب، بر نوسازی استراتژیک، موردبررسی قرار گرفته است.

  تحقیق حاضر از نوع کاربردی می‌باشد زیرا هدف از انجام آن توسعه دانش کاربردی در زمینه بررسی موضوع یا مشکلی در محیط واقعی یک شرکت یا سازمان می‌باشد. همچنین در زمینه‌ نحوه گردآوری داده‌ها نیز مطالعه حاضر مطالعه‌ای توصیفی از نوع همبستگی است. در این مطالعه به‌منظور تحلیل داده‌ها از دو رویکرد کلی آماری آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید.

  آمار توصیفی به‌منظور توصیف ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه آماری در کنار سنجش شاخص‌های پراکندگی داده‌ها مورداستفاده قرار گرفت. همچنین، آمار استنباطی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری به‌منظور بررسی معناداری تاثیر مفروض متغیرها بر یکدیگر مورداستفاده قرار گرفت.

  نرم افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزار spss و نرم افزار smart-pls می باشند. یافته‌های حاصل از تجزیه‌وتحلیل فرضیه های این پژوهش، حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی سازمان بر گرایش به کارآفرینی سازمان بیشترین تاثیر مثبت و معنادار را داشته است و همچنین بر این اساس می توان گفت که سرمایه اجتماعی با نقش تعدیلگر ظرفیت جذب بر چابکی استراتژیک مدیران شعب بانک ملی در سطح شهر تهران، دارای کمترین اثر مثبت بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها