• بررسی و مقایسه مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی مردان ورزشکار حرفه ای شنا و واترپلو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/04/20
  • تعداد بازدید: 191
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: -

  بررسی و مقایسه مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی مردان ورزشکار حرفه ای شنا و واترپلو

  پژوهش حاضر به مقایسه مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی بازیکنان حرفه ای شنا و واترپلو پرداخته است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی – مقایسه ای بوده که به روش پیمایشی و میدانی انجام شده است. جامعه این پژوهش با توجه به نوع و ماهیت پژوهش و ملاک های ورودی، بازیکنان شنا و واترپلوی حاضر در لیگ برتر کشور بودند.

  نمونه و جامعه برابر تعداد 60 نفر از ورزشکاران شرکت کننده در لیگ باشگاه های کشور به صورت هدفمند انتخاب و در دوگروه شناگران (30 نفر) و بازیکنان واترپلو (30 نفر) قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده، پرسش نامه ارزیابی مهارت های روانی sasi ( انستیتوی ورزشی استرالیا جنوبی ) 60 سوالی بوده است.

  در تجزیه تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارهای توصیفی برای بیان ویژگی های دموگرافیک و توصیفی پژوهش استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون های کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها، استفاده شد، سپس از آزمون t دو گروه مستقل برای مقایسه تفاوت متغیرها در دو گروه استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین مهارت تمرکز و کنترل حالات روانی ورزشکار حرفه ای شنا و واترپلو تفاوت معناداری وجود نداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها