• تاثیر مدیریت آموزشی بر امید تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش آموزان در مدارس استان گیلان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/24
  • تعداد بازدید: 261
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تاثیر مدیریت آموزشی بر امید تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش آموزان در مدارس استان گیلان

  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی میزان تاثیرگذاری مدیریت آموزشی بر امید تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش آموزان در مدارس استان گیلان می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. تحقیق کاربردی پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ها، ابزار، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود و چون تاثیر گذاری بین سه متغیر را مورد سنجش قرار می دهد از نوع پیمایشی می باشد.

  جامعه آماری شامل دانش آموزان مدارس استان گیلان (متوسطه اول) می باشد که تعداد آنها نامحدود بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه های نامحدود 384 نفر براورد گردید و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. داده های تححقیق با استفاده از نرم افزار spss22 و lisrel8.54 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایح بدست آمده نشان دهنده تایید فرضیه های تحقیق بوده که بیان می کنند مدیریت آموزشی بر امید تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی در بین دانش آموزان در مدارس استان گیلان تاثیر گذار می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها