• ارتباط بین رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی مطالعه موردی (کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/24
  • تعداد بازدید: 224
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  ارتباط بین رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی مطالعه موردی (کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد)

  هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد بود. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، از نظر هدف کاربردی است و از روش انجام این تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده جامعه آماری پژوهش کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد به تعداد 880 نفر می باشد.

  برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد با توجه به اینکه تعداد جامعه 880 نفر می باشد ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بویل و همکاران (2019) می باشد. نتایج نشان داد رهبری تحول گرا بر عملکرد شغلی کارکنان بیمارستان کاشانی شهرکرد اثرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها