• طراحی مدل شایستگی رسانه ایی مدیران مدارس ابتدایی ناحیه 3 شهر اصفهان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/31
  • تعداد بازدید: 209
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  طراحی مدل شایستگی رسانه‌ایی مدیران مدارس ابتدایی ناحیه 3 شهر اصفهان

  هدف از این پژوهش طراحی مدل شایستگی رسانه‌ای مدیران مدارس ابتدایی ناحیه 3 اصفهان بود. طرح پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کمی بود که از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. جهت آزمون فرضیه‌‌‌‌‌‌‌های تحقیق ابتدا از آزمون کالموگروف اسمیرنوف جهت اطمینان از طبیعی بودن توزیع نمونه و از آزمون لوین جهت اطمینان از همگنی واریانس استفاده گردید.

  از آزمون‌‌‌‌‌‌‌های معادلات ساختاری برای ارائه مدل استفاده ‌شد. روش‌‌‌‌‌‌‌های آماری فوق با استفاده از نرم افزارهای spss و amos نسخه 23 در سطح خطای 0.05 انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر بر شایستگی رسانه‌ایی به ترتیب عبارتند از شناخت و حل مسئله، ارتباطات، تحصیلات، انتقادپذیری، تجربه، سواد رسانه ای، مخاطب شناسی و فنی و اطلاعاتی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها