• پیش بینی انسجام و کارکردهای خانوادگی در زوج ها، براساس عمل به باورهای دین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/12
  • تعداد بازدید: 119
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  پیش‌بینی انسجام و کارکردهای خانوادگی در زوج‌ها، براساس عمل به باورهای دین

  سابقه و اهداف: عمل به باورهای دینی می‌تواند رابطه‌ها، تصمیم گیری ، تعهد و فرزندپروری زوج‌ها را متاثر سازد و سبب ارتقای عملکرد خانواده و استحکام بنیان آن گردد. این مطالعه با هدف بررسی انسجام و کارکردهای خانوادگی در زوج‌ها، براساس عمل به باورهای دینی، در شهر تبریز صورت گرفته است.

  مواد و روش‌ها: این پژوهش، از نوع مطالعه‌ی توصیفی است که به روش مقطعی انجام گرفته. روش نمونه‌گیری در این مطالعه، از نوع نمونه‌گیری در دسترس بوده (37 زن ، 40 مرد) و جامعه‌ی مورد مطالعه نیز کل دبستان‌های پسرانه‌ی شهر تبریز بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد دو) و مقیاس عملکرد خانواده (fad) بوده است. داده‌ها نیز با نرم‌افزار spss و با تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.

  یافته‌ها: کارکرد کلی خانواده با میزان دین‌داری، رابطه‌ی مثبت معناداری داشت (r= 0.375, p<0.01). تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که میزان دین‌داری زنان و مردان، سهم معناداری در تبیین و پیش‌بینی تغییرهای کارکرد کلی خانواده دارد (p<0.01).

  نتیجه‌گیری: عمل به باورهای دینی می‌تواند انسجام و کارکرد خانوادگی را در زوج‌ها پیش‌بینی کند و باعث ارتقای رابطه‌های مثبت بین اعضای خانواده گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها