• رابطه ی دلبستگی به خدا با تاب آوری و سلامت روان والدین کودکان با نیازهای ویژه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/12
  • تعداد بازدید: 141
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  رابطه‌ی دلبستگی به خدا با تاب‌آوری و سلامت روان والدین کودکانِ با نیازهای ویژه

  سابقه و اهداف: آگاه شدن از هرگونه مشکل، تاخیر رشدی یا متفاوت بودن کودک بر روی سلامت روان  والدین تاثیر منفی قابل ملاحظه ای چون استرس و اضطراب می گذارد، از این‌رو هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی رابطه دلبستگی به خدا با تاب‌آوری و سلامت روان والدین کودکان با نیازهای ویژه بود.

  مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع همبستگی توصیفی است. جامعه متشکل از والدین دارای کودک با نیازهای ویژه در شهر تهران در سال 94 می‌باشد. 200 والد دارای کودک با نیازهای ویژه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری شامل پرسش‌نامه‌ی دلبستگی به خدا(بک و مک دونالد، 2004)، مقیاس تاب آوری، پرسش‌نامه‌ی سلامت عمومی گلدنبرگ (ghq) می‌باشد. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها: یافته ها نشان داد که بین پناهگاه امن (0.163=r)، پایگاه امن (0.163=r) و ادراک مثبت از خدا (0.277=r) با تاب‌آوری و پناهگاه امن (0.192-=r)، پایگاه امن (0.171- =r) و ادراک مثبت از خود (0.205- =r) با سلامت عمومی همبستگی معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد ضریب پیش‌بینی ادراک از خدا و پناهگاه امن برای تاب آوری به ترتیب 0.096 و 0.135 بود. همچنین ادراک از خود و پناهگاه امن به ترتیب 5.6 درصد و 8.5 درصد از واریانس متغیر سلامت عمومی را تبیین کرد.

  نتیجه‌گیری: یافته های این پژوهش اهمیت متغیر دلبستگی به خدا را در پیش بینی تاب‌آوری و سلامت روان در والدین دارای کودک با نیازهای ویژه آشکار ساخت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید