• نقش تعدیل کننده اشتغال در رابطه بین کظم غیظ و سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/21
  • تعداد بازدید: 131
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  نقش تعدیل‌کننده اشتغال در رابطه بین کظم غیظ و سلامت روان در زنان شاغل و خانه‌دار

  سابقه و هدف: مطالعات منابع انسانی پیشرفته مثبت گویای این مهم است که خشم و خصومت سلامت روان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنچنان می‌تواند برای سلامت روان مضر و مخرب باشد که سیر تاثیرگذاری آن تا مرز اختلالات روانی پیش می‌رود. از سویی اسلام نیز براى کنترل صحیح خشم، صفت «کظم غیظ» را به ‌کار برده و افراد را به فروخوردن و مدیریت آن دعوت نموده است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف نقش تعدیل‌کننده اشتغال بر رابطه بین کظم غیظ و سلامت روان در زنان شاغل و خانه‌دار انجام شده است.

  روش کار: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه زنان شاغل و خانه‌دار شهر تهران و کرج در سال تحصیلی 95-1394 بود که به‌روش نمونه‌گیری دردسترس 384 خانواده بر اساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه محقق‌ساخته کظم غیظ و پرسش‌نامه سلامت روان گلدنبرگ بود و برای تحلیل داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد بین کظم غیظ و سلامت روان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (0.01>p) و شغل نیز اثر تعدیل‌کننده‌ای بر رابطه بین کظم غیظ و سلامت روان داشت.

  نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر اهمیت متغیرهای اشتغال و کظم غیظ بر سلامت روان زنان شاغل و خانه‌دار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها