• تعیین اثربخشی درمان حل مسئله مدار (راه حل محور) بر ابعاد معنوی، شناختی، رفتاری و هیجانی سلامت روان شناختی معتادان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/21
  • تعداد بازدید: 222
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  تعیین اثربخشی درمان حل مسئله‌مدار (راه‌حل‌محور) بر ابعاد معنوی، شناختی، رفتاری و هیجانی سلامت روان‌شناختی معتادان

  سابقه و هدف: اعتیاد به‌دلیل ماهیت پیش‌رونده‌اش در همه ابعاد زندگی، سلامت افراد را به خطر انداخته و آثار سوء آن به‌وضوح بر سلامت شناختی، رفتاری، هیجانی و معنوی فرد قابل ‌مشاهده است. ازاین‌رو، هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی درمان مسئله‌مدار (راه‌حل‌محور) بر ابعاد معنوی، شناختی، رفتاری و هیجانی سلامت روان‌شناختی معتادان بود.

  روش کار: پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری شامل تمامی معتادان مراجعه‌کننده به مراکز ترک اعتیاد منطقه سه شهر تهران در شش ماه نخست سال 1400 بود که از میان آنان (420 نفر)، 40 نفر از افراد واجد شرایط که داوطلب همکاری در پژوهش بودند، به‌روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه محقق‌ساخته سلامت روان‌شناختی بود. جلسات درمان راه‌حل‌مدار برای گروه آزمایش طی هشت جلسه در طول دو ماه برگزار شد اما گروه گواه در فهرست انتظار بودند. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیّری استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین ابعاد معنوی، شناختی، رفتاری و هیجانی سلامت روان‌شناختی معتادان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (0.01>p).

  نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان گفت که درمان راه‌حل‌مدار موجب بهبود ابعاد سلامت روان‌شناختی (معنوی، شناختی، رفتاری و هیجانی) معتادان شد. بنابراین، می‏ تواند به‌عنوان ﺭﻭﺵ‏های مداخله ‏ای ﻣوﺛﺮی ﺑﺮﺍی ارتقای سلامت روان‌شناختی معتادان به کار برود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها