• بررسی تاثیر شفقت درمانی بر بهزیستی معنوی دانش آموزان یازدهم و دوازدهم شهرستان نیشابوردر سال تحصیلی 1399 - 1400

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/07
  • تعداد بازدید: 163
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر شفقت درمانی بر بهزیستی معنوی دانش آموزان یازدهم و دوازدهم شهرستان نیشابوردر سال تحصیلی 1399 - 1400

  گذر از دوره نوجوانی به عنوان دوره ای بحرانی، نیازمند داشتن مهارت های اجتماعی است زیرا نوجوانان با بحران هایی نظیر بحران هویت، منفی نگری، انحرافات اجتماعی و.... مواجه هستند. از میان بهزیستی معنوی وسلامت روان دانشجویان رابطه ای وجود دارد و بدون توجه به بهزیستی معنوی ان ها سایر ابعاد جسمی، روانی واجتماعی عملکرد خوبی ندارند. آموزش نوپا شفقت سبب بهبود مشکلاتی نظیر اضطراب وافسردگی مفید می شود بنابراین پژوهش حاضر باهدف بررسی تاثیر شفقت ورزی بر بهزیستی معنوی دانش آموزان سال یازدهم و دوازدهم شهرستان نیشابور درسال 1400 انجام شد.

  روش پژوهش حاضرنیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمایش - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضرشامل کلیه دانش آموزان سال یازدهم ودوازدهم شهرستان نیشابور در سال تحصیلی 1399 - 1400 است.تعداد 30 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب و به تصادف در 2 گروه (یک گروه آزمایش ویک گروه کنترل) تقسیم شدند.

  هر دو گروه به عنوان پیش آزمون و پس آزمون مقیاس بهزیستی معنوی را در فضای مجازی پاسخ دادند، با این تفاوت که پژوهشگر دوره شفقت درمانی را طی 6 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش برگزار کرد داده ها با روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیره با نرم افزار spss-22 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بود که شفقت ورزی باعث افزایش بهزیستی معنوی دانش آموزان یازدهم ودوازدهم می شود. پژوهشگر پیشنهاد می کند که در مراکز مشاوره دانش آموزی مداخلاتی مانند آموزش شفقت ورزی به دانش آموزان داده شود و این آموزش در برنامه درسی دانش آموزان متوسطه گنجانده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها