• بررسی تاثیر شخصیت و اعتماد به برند بر عشق به برند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/25
  • تعداد بازدید: 110
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر شخصیت و اعتماد به برند بر عشق به برند

  بسیاری شرکت ها یکی از استراتژی های اساسی بازاریابی خود را جذب مشتری اتخاذ می کنند و به دنبال جلب توجه و نظر مشتریان خود هستند. یکی از راه های تحقق این هدف ایجاد تمایز از طریق برند است و به همین دلیل اهمیت برند و تاثیر آن در فروش موسسات، به طور فزاینده ای در حال گسترش است.

  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی از نظر داده، کمی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این پژوهش مشتریان پوشاک جین وست در شهر اصفهان می باشند. داده ها با ابزار پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تاییدشده (آلفای کرونباخ 0.81)، جمع آوری گردید. پژوهش حاضر از روش کمی و با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین تعداد 382 نفر از مشتریان پوشاک جین وست انجام شده و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مدل معادلات ساختاری pls-sem صورت گرفته است.

  نتایج پژوهش نشان داد که شخصیت برند و اعتماد برند بر عشق به برند، تاثیر مستقیم و مثبت دارد. عشق به برند هم بر وفاداری مشتری به برند و تبلیغ دهان به دهان مشتری تاثیر مستقیم و مثبت دارد؛ بنابراین به مدیران بازاریابی توصیه می شود با تقویت عوامل موثر بر عشق به برند، ضمن ایجاد و تقویت آن به افزایش وفاداری به برند و تبلیغ دهان به دهان مشتریان توجه ویژه نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید