• بررسی تاثیر مدیریت ایمنی و انگیزه کارکنان بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسطه ای تعهد سازمانی در بین کارکنان آتش نشانی محمدیه قزوین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 174
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر مدیریت ایمنی و انگیزه کارکنان بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسطه ای تعهد سازمانی در بین کارکنان آتش نشانی محمدیه قزوین

  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت ایمنی و انگیزه کارکنان بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش واسطه ای تعهد سازمانی در بین کارکنان آتش نشانی محمدیه قزوین می باشد. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کمی است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی _ پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان آتش نشانی محمدیه قزوین بودند که تعداد آنها 105 نفر می باشد که به دلیل حجم کم جامعه آماری برای نمونه گیری از روش سرشماری استفاده شد.

  داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت ایمنی و انگیزه کارکنان بر عملکرد سازمانی و تعهد سازمانی تاثیرگذار است. همچنین عملکرد سازمانی بر تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و در نهایت می توان اینگونه بیان نمود که تعهد سازمانی واسطه ای مناسب در زمینه تاثیر گذاری مدیریت ایمنی و انگیزه کارکنان بر عملکرد سازمانی می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها