• نقش مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی معلمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 132
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  نقش مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی معلمان

  در سال های اخیر سازمان های تجاری و جوامع علمی و مراکز آموزشی هر دو بر این عقیده اند که سازمان ها با قدرت دانش می توانند برتری های بلند مدت خود را در عرصه های رقابتی حفظ کنند. در این میان دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی با توجه به فلسفه وجودی و ماموریتشان بیشترین سهم را در تولید واشاعه دانش دارند.

  پژوهش حاضر با هدف نقش مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی معلمان انجام گردید. مطالعه حاضر برحسب هدف، کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده ی معلمان مقطع ابتدایی ناحیه یک شهرستان شیراز به تعداد 250 نفر است، حجم نمونه از طریق جدول مورگان 148 نفر در نظر گرفته شد.

  شیوه ی نمونه گیری به صورت تصادفی انجام پذیرفت. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری گردید. جهت سنجش روایی، به صورت محتوایی و پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ماتریس همبستگی وآزمون رگرسیون خطی با استفاده از نرم افزار spss 28 بهره گرفته شد. نتایج فرضیه ها نشان داد که مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی نقش موثری بر توانمند سازی معلمان دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها