• نقش سرمایه معنوی و صبر در پیش بینی میزان سازگاری عاطفی دانشجویان مطالعه ای در دوران کووید 19

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 170
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  نقش سرمایه معنوی و صبر در پیش‌بینی میزان سازگاری عاطفی دانشجویان مطالعه‌ای در دوران کووید 19

  سابقه و هدف: همه‌گیری ویروس کرونا یکی از مهم‌ترین وقایع اجتماعی بشر در قرن حاضر است که اثرات ناشی از آن سازگاری همه گروه‌های سنی را تحت‌الشعاع قرار داده است. ازاین‌رو، مطالعه حاضر با هدف نقش سرمایه معنوی و صبر در پیش‌بینی میزان سازگاری عاطفی دانشجویان انجام شد.

  روش کار: پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و به‌روش تحلیل رگرسیون است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان بیرجند در سال تحصیلی 1401-1400 بود که 242 نفر به‌شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسش‌نامه‌های سرمایه معنوی گل‌پرور و همکاران، صبر‌ خرمائی و همکاران و سازگاری روان‌شناختی سین‌ها و سینگ پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از میانگین و انحراف ‌معیار و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد رابطه سرمایه معنوی با سازگاری عاطفی (p<0.01 و 0.598=r) و رابطه صبر با سازگاری عاطفی مثبت و معنادار (p<0.01 و 0.569=r) بود؛ و مولفه‌های سرمایه معنوی 35.6 درصد و مولفه‌های صبر 37.6 درصد از واریانس سازگاری عاطفی را پیش‌بینی کردند.

  نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که درمانگران و پژوهشگران باید به نقش مولفه‌های سرمایه معنوی و صبر در سازگاری عاطفی دانشجویان توجه بیشتری داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها