• پیش ‏بینی شدت علائم وسواس فکری - عملی بر اساس اضطراب کرونا و سبک زندگی اسلامی در زنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/26
  • تعداد بازدید: 162
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  پیش ‏بینی شدت علائم وسواس فکری - عملی بر اساس اضطراب کرونا و سبک زندگی اسلامی در زنان

  سابقه و هدف: بیماری وسواس و پیامدهای بهداشتی-اجتماعی آن یکی از پرهزینه ‏ترین مسائل جوامع در عصر حاضر است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف پیش ‏بینی علائم وسواس بر اساس اضطراب کرونا و سبک زندگی اسلامی در زنان انجام شد.

  روش کار: روش این پژوهش توصیفی-همبستگی است. از بین زنان مبتلا به اختلال وسواس مراجعه کننده به بخش روان‏پزشکی مرکز آموزشی-درمانی فارابی شهر کرمانشاه در سال 1399 با روش نمونه‏ گیری دردسترس تعداد 200 نفر انتخاب شدند و مقیاس اضطراب کرونای علیپور و همکاران، مقیاس وسواسی-جبری هادگسون و راچمن و مقیاس سبک زندگی اسلامی کاویانی را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها با روش ‏های آمار توصیفی، ماتریس همبستگی و رگرسیون سلسله‌مراتبی انجام شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد شدت علائم وسواس با سبک زندگی اسلامی (0.61-=r و 0.004=p) و ابعاد آن همبستگی معکوس داشت (0.05>p). علائم روانی اضطراب کرونا (0.42=r و 0.001=p) و علائم جسمانی اضطراب کرونا (0.27=r و 0.015=p) با شدت علائم وسواس به ‏ترتیب همبستگی مثبت نشان داد. همچنین، تحلیل رگرسیون نشان داد اضطراب کرونا 20 درصد از واریانس شدت وسواس را پیش ‏بینی کرده است. سبک زندگی اسلامی مستقل از متغیّر اضطراب کرونا توانست 6 درصد از واریانس شدت وسواس را پیش ‏بینی ‏کند.

  نتیجه‌گیری: به‏ طور کلی نتایج نشان داد که می ‏توان از سبک زندگی اسلامی و کنترل اضطراب کرونا در جهت کاهش شدت علائم بیماران وسواس سود جست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید