حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر سازگاری با تغییر سازمانی و رفتارهای حامی تغییر با نقش میانجی کیفیت تاثیر مثبت و حمایت سازمانی ادارک شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/07
  • تعداد بازدید: 296
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر سازگاری با تغییر سازمانی و رفتارهای حامی تغییر با نقش میانجی کیفیت تاثیر مثبت و حمایت سازمانی ادارک شده

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر توان سیستم منابع انسانی بر سازگاری با تغییر سازمانی و رفتارهای حامی تغییر در شرکت گاز کرمان: تبیین نقش میانجی کیفیت تاثیر مثبت و حمایت سازمانی ادارک شده بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت گاز کرمان در سال 1400 بوده که تعداد 261 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گرداوری اطلاعات براساس پرسشنامه آلفس و همکاران  (2019) و شامل 30 پرسش بوده است.

  روایی محتوایی پرسشنامه به تایید جمعی از صاحب نظران رسید. هم چنین جهت بررسی روایی سازه از سه شاخص پایایی مرکب، متوسط واریانس استخراج شده و بار عاملی استفاده و جهت سنجش پایایی و قابلیت اعتماد از ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss، که بیش تر از 0.7 محاسبه گردید، استفاده شد.

  نتایج حاصل از پژوهش با نرم افزار lisrel نشان داد که 1- توان سیستم منابع انسانی بر کیفیت تاثیر مثبت، 2- کیفیت تاثیر مثبت بر سازگاری با تغییر سازمانی، 3- توان سیستم منابع انسانی بر حمایت سازمانی ادارک شده، 4- حمایت سازمانی ادارک شده بر سازگاری با تغییر سازمانی، 5- سازگاری با تغییر سازمانی بر رفتار های حامی تغییر تاثیر دارند و همچنین؛ 6- کیفیت تاثیر مثبت در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی، 7- حمایت سازمانی ادارک شده در رابطه بین توان سیستم منابع انسانی و سازگاری با تغییر سازمانی، 8- سازگاری با تغییر سازمانی در رابطه بین کیفیت تاثیر مثبت و رفتار های حامی تغییر ننقش واسطه دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها