• بررسی رابطه اهمال کاری تحصیلی با اعتیاد به گوشی همراه و نقش واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/14
  • تعداد بازدید: 174
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه اهمال کاری تحصیلی با اعتیاد به گوشی همراه و نقش واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اهمال کاری تحصیلی با اعتیاد به گوشی همراه و نقش واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر بود. اهمال کاری تحصیلی یکی از مشکلات شایع است که به طور کلی، عملکرد دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر متوسطه اول شهر خواف در سال 1399 ، به تعداد 7۸۰ تشکیل دادند.

  نمونه آماری در این پژوهش، بر طبق جدول کرجسی و مورگان (197۰) 254 نفر از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اعتیاد به گوشی همراه هونگ یونگ کو، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی پاتریک و همکاران بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار pls استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین اهمال کاری تحصیلی با اعتیاد به گوشی همراه و نقش واسطه گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر ارتباط معنی داری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها