• تاثیر روش آزادی عاطفی بر اضطراب تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/16
  • تعداد بازدید: 221
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر روش آزادی عاطفی بر اضطراب تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

  این پژوهش با هدف اثربخشی روش آزادی عاطفی بر اضطراب تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر هشتگرد در سال 99 - 1398 بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود.حجم نمونه شامل 30 نفر از دانش آموزان بودند که بر اساس خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان 1999 با نمره برش کمتر از 60 و پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن 1997 با نمره برش بالاتر از 33 به صورت دردسترس انتخاب، 15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند.

  داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس با نرم افزار spss-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد تفاوت معناداری بین مولفه های خودکارآمدی تحصیلی و اضطراب امتحان در گروه آزمایش و کنترل وجود دارد ( p≤0.05 ). همچنین نتیجه تحلیل کوواریانس نشان داد تکنیک آزادی عاطفی تاثیر معناداری بر اضطراب تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارد ( p≤0.05 ). نتیجه گیری: با توجه به تأثیر تکنیک آزادی عاطفی، پیشنهاد می شود توسط مشاوران مدارس از این نوع مداخله استفاده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها