حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر رضایت شغلی از طریق کار عاطفی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/18
  • تعداد بازدید: 148
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر رضایت شغلی از طریق کار عاطفی

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر رضایت شغلی از طریق کار عاطفی می باشد. از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش 138 نفر شامل کلیه کارکنان شرکت گاز استان کرمان بوده. تعداد 103 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها در این پژوهش از پرسشنامه‌های هوش فرهنگی آنگ، وان داین، کوه و انجی (200۴)، رضایت شغلی مینه سوتا (msq) که توسط ویس، دیویس و انگلند (1967) طراحی شده و پرسشنامه کار عاطفی چن و همکاران (2019) استفاده شده است.

  به منظور سنجش روایی ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش از روایی همگرا، واگرا و صوری استفاده گردید، همچنین از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای بررسی پایایی ابزار اندازه گیری استفاده شد و از نرم‌افزارهای spss و smart pls برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده گردید و یافته‌های پژوهش نشان دادند که هوش فرهنگی هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق کار عاطفی بر رضایت شغلی تاثیر گذار است، همچنین مشخص شد که کار عاطفی بر رضایت شغلی تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها