• تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف سفالین دوره سلجوقی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/21
  • تعداد بازدید: 160
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634436959

  تجلی مضامین دینی در نقوش انسانی ظروف سفالین دوره سلجوقی

  ظروف س‍ف‍ال‍ی‍ن دوران‌ س‍ل‍ج‍وق‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍اری‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ در ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ه‍ج‍ری‌ در ای‍ران‌ دوره‌ی‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ه‌ وج‍ود آم‍ده ان‍د و ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ه‍ن‍ری‌ را در خ‍ود ج‍ای داده‌ان‍د. تحقیق پیش رو، به بررسی و تحلیل نقش و مضامین انسانی بر روی ظروف سفالین این دوره می پردازد‌. به نظر می رسد این نوع نگاره ها که در برگیرنده طیف گسترده ای از معانی می باشند، منبع مناسبی برای دست یابی به مضامین دینی آن زمان هستند.

  برای بررسی تعدادی از ظروف سفالین که در آنها تصویر انسان موضوع اصلی ظروف قرار گرفته است، از منابع مختلف جمع آوری گردید. سپس با بررسی آثار سعی شد تا به شناخت مفاهیم انواع موضوعات نقش انسان و منشأ کاربرد نقش مزبور پرداخته شود. این ظروف نشان دهنده اوج کمال نقش و طرح در مقایسه با سایر آثار هنری دوران اسلامی ایران هستند.

  روش تحقیق این مقاله، توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای است. توجه به تصویر انسان در تعدادی از سفالینه ها، علاوه بر ارزش های والای تصویری نهفته در نقوش، روشنگر این مطلب است که نقوش انسانی ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و اع‍ت‍ق‍ادات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ م‍ردم‌ و ب‍رگ‍رف‍ت‍ه از‌ مفاهیم ه‍ن‍ر ایران باستان و تلفیق این مفاهیم سنتی با آموزه های اسلامی‌، در ف‍رم‌ ه‍ای‍ی‌ ب‍س‍ی‍ار س‍اده‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ زی‍ب‍ا ب‍ر روی‌ ظروف‌ ن‍ق‍ش‌ ب‍س‍ت‍ه‌ ‌ان‍د تا بتوانند از ورای ساختار ظاهری خود، نوید بخش مفاهیم ارزشمندی باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها