حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • تاثیر استانداردسازی و سفارش سازی بر کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان با تعدیل گری رضایتمندی مشتری (مورد مطالعه: واحد بهره برداری ذخایر گازی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/26
  • تعداد بازدید: 159
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  تاثیر استانداردسازی و سفارش‌سازی بر کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان با تعدیل‌گری رضایتمندی مشتری (مورد مطالعه: واحد بهره برداری ذخایر گازی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی)

  سفارشی که مبتنی بر استاندارد باشد، می‌توان از آن به عنوان تطبیق کیفیت به خدمات مورد انتظار نام برد. هدف از انجام این پژوهش، اندازه‌گیری تأثیر استانداردسازی و سفارش‌سازی بر کیفیت خدمات (فنی-کاربردی) و وفاداری مشتریان با نقش تعدیل‌گر رضایت‌مندی مشتریان واحد بهره برداری ذخایر گازی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی می‌باشد.

  نتایج حاصل از نرم‌افزار پی ال اس اسمارت 3 نشان می دهد که استاندارد سازی بر کیفیت فنی و کیفیت کاربردی تأثیر معناداری دارد، اما سفارش‌سازی بر کیفیت فنی و کیفیت کاربردی تأثیر معناداری ندارد، کیفیت کاربردی و کیفیت فنی بر وفاداری مشتریان تأثیر معناداری دارد، همچنین کیفیت کاربردی بر وفاداری مشتریان از طریق متغیر تعدیل‌گر رضایت‌مندی مشتریان تأثیر معناداری ندارد، اما کیفیت فنی بر وفاداری مشتریان از طریق متغیر تعدیل‌گر رضایت‌مندی مشتریان تأثیر معناداری دارد.

  سفارشی سـازی بـه توانمندی تولیـد کالای سفارشی باکیفیت بالا بـرای یـک بـازار بالقوه اشـاره دارد از آنجا که کیفیت می توانـد میـزان انعطاف پذیــری و پاســخگویی یــک شــرکت را ارتقــا دهــد و استانداردســازی، شــرکت را بــرای دســتیابی بــه اقتصــاد مقاومتی و پویا، توانمنــد می ســازد، بنابراین توجــه بــه هــر دو عامــل بــرای توســعه ی توانمنــدی سفارشی ســازی، الزم و ضــروری هســتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها