• ارزیابی تعدیل گری عدالت توزیعی، عدالت تعاملی و ثبات تخصیص در تاثیرگذاری ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی های ایران خودرو شهر همدان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/03
  • تعداد بازدید: 139
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  ارزیابی تعدیل‌گری عدالت توزیعی، عدالت تعاملی و ثبات تخصیص در تاثیرگذاری ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان)

  انگیزه اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان می‌باشد. امروزه سازمان‌ها به این باور رسیده‌اند که تنها با تکرار خرید مشتریان است که قادرند به سود بلندمدت دست یابند. قصد خرید مجدد شاخص رفتاری وفاداری مشتری و پیامد اصلی رضایت مشتری است. در این مطالعه علاوه بر بررسی ارزش ویژه برند ایران‌خودرو بر قصد خرید قطعات تولیدشده این شرکت توسط مصرف‌کنندگان آن‌ها عوامل ذهنی و درک شده مشتریان از عدالت توزیعی، و تعاملی و همچنین ثبات تخصیص به‌عنوان عوامل تعدیل‌کننده قصد خرید مجدد موردبررسی قرار می‌گیرد.

  این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می‌باشد. داده‌های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه‌ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع‌آوری‌شده است. در پژوهش حاضر به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری spss.v24 و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls.v3 استفاده گردیده است.

  جامعه آماری شامل مشتریان شرکت قطعات ایران‌خودرو شهر همدان می‌باشد. به دلیل یکسان بودن شرایط جامعه آماری و استفاده از ناهمگونی کل اعضای جامعه، روش نمونه‌گیری تصادفی ساده است. نتایج پژوهش نشان داد که: ارزش ویژه برند برقصد خرید مجدد مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان، تأثیر معناداری دارد (0.335). عدالت توزیعی در تأثیرگذاری ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان نقش تعدیل‌گر دارد (0.267). عدالت تعاملی در تأثیرگذاری ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان نقش تعدیل‌گر دارد (0.194). ثبات تخصیص در تأثیرگذاری ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد مشتریان نمایندگی‌های ایران‌خودرو شهر همدان نقش تعدیل‌گر دارد (0.106).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها