• تاثیر یادگیری خود جهت دهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/25
  • تعداد بازدید: 77
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  تاثیر یادگیری خود جهت دهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان

  هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر یادگیری خود جهت دهی بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان می باشد. در این پژوهش سعی شده است به این سوال پاسخ داده شود که یادگیری خود جهت دهی تا چه اندازه بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان، تاثیر دارد؟ جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی دانشجویان مقطع دکتری دانشگان گیلان می باشد که در حال حاضر تعداد 100 نفر بوده که تعداد 80 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری جدول مورگان و روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است.

  در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد یادگیری خود جهت دهی چنگ و همکاران (2010) و پرسشنامه استاندارد رضایتمندی دانشجویان توسط کانو (1984) و در انجام آن از تکنیک های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی اعضای نمونه شامل: جنسیت، وضعیت تأهل و سن و شاخص های متغیرهای پژوهش شامل: میانگین، میانه، مد، انحراف معیار، واریانس، دامنه تغییرات، مینیمم و ماکزیمم و استنباطی آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند گانه و برای اجرای عملیات اقتصاد سنجی نیز از نرم افزار spss 26  استفاده می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد، یادگیری خود جهت دهی (انگیزش یادگیری، طرح ریزی و اجراء، خود نظارتی و ارتباط بین فردی) بر میزان رضایتمندی دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه گیلان تأثیر مثبت و معنادار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها