• بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی بر بهبود عملکرد کارکنان با نقش میانجی نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران) می باشد. روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از جهت ماهیت توصیفی- علی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران شرکت های کوچک و متوسط ( به تعداد 650 مدیر) می باشد، به استناد جدول مورگان حجم نمونه به تعداد 242 نفر برآورد و به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند.

  ابزار گردآوری داده ها در مورد پرسشنامه استاندارد شامل 53 سوال بود که روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما و متخصصان، کارشناسان مدیریت و پایایی آن ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای همه شرایط بیشتر از 0 . 7 تأیید شد. در این پژوهش بر اساس ادبیات و مدل مفهومی 5 فرضیه ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (با استفاده از نرم افزار spss ) و آمار استنباطی (با استفاده از نرم افزار pls ) استفاده شد.

  یافته ها تمامی فرضیه ها و برازش مناسب مدل تحقیق را تایید می کند. نتایج نشان داد که عملکرد یک کارمند تابعی از توانایی، انگیزه و فرصت برای مشارکت است و همچنین ممکن است جو اجتماعی مطلوبی ایجاد کند که کارکنان را تشویق می کند تا در راستای اهداف شرکت عمل کنند. محیط اجتماعی برای نوآوری، بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی سازه های مطلوبی برای بهبود نوآوری در سطوح فردی و سازمانی به نظر می رسد که می تواند منجر به ایده های خلاقانه از سوی کارکنان شود که در نهایت منجر به بهبود عملکرد کارکنان شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها