• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 176
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  طراحی چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور در بخش دولتی

  ایجاد و تقویت کارآفرینی در هر سازمانی با نظام مدیریت منابع انسانی آن سازمان ارتباط تنگاتنگی دارد و همچنین سیاستهای نظام مدیریت منابع انسانی به تنهایی نمی‌تواند زمینه ساز ایجاد و تقویت کارآفرینی گردد بلکه تابع عوامل محیطی و داخلی سازمان نیز می‌باشد. این تحقیق بدنبال ارایه چارچوبی برای نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور در سازمان‌های دولتی است، بنابراین برای بررسی نظام مدیریت منابع انسانی از مدل میرسپاسی استفاده شده است.

  بر اساس ادبیات تحقیق ابعاد نوآوری، پیش‌گامی و انعطاف‌پذیری برای کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های دولتی انتخاب شدند. با توجه نوع تحقیق که ترکیبی می‌باشد جامعه‌ی آماری پژوهش نیز به دو دسته‌ی کیفی و کمّی تقسیم‌بندی می‌شوند، دسته‌ی اول خُبرگان تحقیق هستند که شامل 25 نفر از اساتید مدیریت دولتی دانشگاه های کشور که دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی و همچنین با سابقه‌ی انجام تحقیق یا تحقیقات در زمینه‌ی کارآفرینی و یا سابقه‌ی تدریس درس کارآفرینی می‌باشند و دسته‌ی دوم مدیران و کارشناسان منابع انسانی وزارتخانه‌های ایران هستند که برای نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای در دسترس استفاده شده است.

  و بعد از شناسایی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور بر اساس نظر خُبرگان، وضعیت موجود کارآفرینی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی بررسی و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سازمان‌های دولتی ایران از وضعیت مناسب در زمینه‌ی کارآفرینی مدیریت منابع انسانی برخوردار نیستند و در نهایت بعد از رتبه‌بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی کارآفرین محور، چارچوبِ مناسب برای نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور در سازمان‌های دولتی با استفاده از نتایج تحقیق و همچنین ادبیات و سوابق تحقیق ارایه و سپس راهکارهای عملی و کاربُردی در این زمینه پیشنهاد می ­گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها