• بررسی رابطه بین بهینه سازی منابع انسانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه ای عدالت سازمانی (موردمطالعه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 183
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  بررسی رابطه بین بهینه‌سازی منابع انسانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی (موردمطالعه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش)

  هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین بهینه‌سازی منابع انسانی و رابطه آن با چابکی سازمانی و نقش واسطه عدالت سازمانی، انجام گرفت.

  طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف در سطوح مختلف سازمانی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش می‌باشد. حجم کل جامعه آماری برابر است با 803 نفر (803=n). که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران برابر 259 نفر به دست آمد. جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استفاده شد. برای اطمینان از اعتبار داده‌ها و بررسی صحت نمونه‌گیری قبل از تحلیل عاملی از معیار کایزر، میجر، الکین استفاده‌شده است جهت داده‌آمایی (ورود داده‌ها) و رسم برخی از نمودارهای توصیفی از نرم‌افزار 2013microsoft excel  و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و استنباط‌های آماری از نرم‌افزار آماری spss و ibm amos 24 استفاده ‌شده است.

  یافته‌های پژوهش: نتایج به‌دست‌آمده نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین مولفه‌های بهینه‌سازی منابع انسانی (فرهنگ‌سازمانی، آموزش کارکنان، ارزیابی عملکرد، نظام پاداش، انضباط، تخصص‌گرایی و کار راهه شغلی) و چابکی سازمانی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش وجود دارد. همچنین بین مولفه‌های (ارزیابی عملکرد، نظام پاداش، تخصص‌گرایی، کارراهه شغلی و فرهنگ‌سازمانی) بهینه‌سازی منابع انسانی و عدالت سازمانی رابطه مستقیم و معناداری و جود دارد و بین دو مولفه انضباط و آموزش با عدالت سازمانی رابطه معکوس وجود دارد. از بین سه مولفه عدالت سازمانی و ارتباط آ‌ن‌ها با چابکی سازمانی مشخص گردید بین عدالت توزیعی و عدالت تعاملی با چابکی سازمانی رابطه مستقیم و بین عدالت مراوده‌ای و چابکی سازمانی رابطه‌ای معکوس وجود دارد.

  محدودیت‌ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی‌های خاص پژوهش، همچنین به دلیل عدم وجود منابع کافی برای برخی مولفه‌ها، در تحقیق‌های آتی می‌بایست به این مولفه‌ها بیشتر و شفاف‌تر پرداخت.

  پیامد‌های عملی: با افزایش میزان هر یک از مولفه‌های بهینه‌سازی کارکنان می­توان چابکی سازمانی و عدالت سازمانی را افزایش داد. ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش تأثیر بهینه‌سازی منابع انسانی بر چابکی سازمانی و نقش واسطه عدالت سازمانی بررسی می‌شود که برای نخستین بار از عدالت سازمانی به‌عنوان نقش واسطه بین این دو متغیر استفاده گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها