• نقش جریان های نقد آزاد در کارایی سرمایه گذاری و تقسیم سود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/09
  • تعداد بازدید: 160
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  نقش جریان های نقد آزاد در کارایی سرمایه گذاری و تقسیم سود

  مطالعه حاضر به بررسی نقش جریانهای نقد آزاد در کارایی سرمایه گذاری و تقسیم سود می پردازد. در این راستا محقق بدنبال این سوالات بود که آیا جریان های نقد آزاد بر کارایی سرمایه گذاری و تقسیم سود؛ تأثیر معناداری دارد؟ بدین منظور؛ اطلاعات 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره ده ساله (از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1396 )، استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت.

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند گانه که مبتنی بر داده های ترکیبی بوده، استفاده شده که با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن است که جریان های نقد آزاد بر کارایی سرمایه گذاری و تقسیم سود؛ تأثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها