• تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های تولیدی عرضه شده در بورس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/10
  • تعداد بازدید: 129
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  تاثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت های تولیدی عرضه شده در بورس

  هدف این مطالعه بررسی تأثیر اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی بر ارزش بازار شرکت ها، با اشاره ویژه به بخش مواد مصرفی از شرکت های تولیدی عرضه شده در بورس اوراق بهادار نیجریه می باشد. مطالعه به طور کلی بر اساس داده های ثانویه به عنوان منبع اصلی داده ها متکی بود. از آمار توصیفی برای توصیف و خلاصه کردن رفتار متغیرها در این مطالعه استفاده شده است.

  فرضیه ها با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات مرتبه ای مورد آزمون قرار گرفتند. و برای بررسی رابطه بین متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. آماره های جارک - برا (آزمون نرمال بودن) نیز برای تعیین تاثیر متغیرهای مستقل (پاداش مدیریت، هزینه های بهداشتی و امنیتی، هزینه های گردش نیروی کار و مزایای بازنشستگی) بر متغیر وابسته (اطلاعات حسابداری سرمایه انسانی) مورد استفاده قرار گرفت.

  نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد، تنها افشای مدیریتی و هزینه های امنیتی و بهداشتی تأثیر منفی بر سود حاصل از هر سهام (eps) شرکت های نمونه گیری شده ما داشته است. بنابراین توصیه می شود که به دارایی های سرمایه انسانی بها داده شود و آن را به عنوان یک ارزش در صورت های مالی برای جداسازی هزینه ها از سایر هزینه های سرمایه ای منعکس کنند چون سرمایه انسانی کل نیروی کار را تغییر می دهد و راه هایی برای دستیابی به موفقیت های بیشتر در ارزش شرکت ها است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها