• رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود وکیفیت اظهارنظر حسابرسی شرکت های در معرض خطر درماندگی مالی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/11
  • تعداد بازدید: 185
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود وکیفیت اظهارنظر حسابرسی شرکت های در معرض خطر درماندگی مالی

  مطالعه حاضر به بررسی رابطه حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود و کیفیت اظهارنظر حسابرسی شرکت های در معرض خطر درماندگی مالی پرداخته است. بدین منظور و برای حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره پنج ساله از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1397 استخراج، متغیرهای پژوهش محاسبه و آزمون های آماری لازم صورت گرفت.

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده و طرح آن از نوع تجربی و با  استفاده از رویکرد پسرویدادی است که به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند گانه که مبتنی بر داده های ترکیبی بوده، استفاده شد که با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های پژوهش؛ حاکی از آن است که در شرکتهای در معرض خطر درماندگی مالی حق الزحمه حسابرسی با کیفیت سود رابطه مثبت و معنادار داشته و حق الزحمه حسابرسی با کیفیت اظهار نظر حسابرس رابطه مثبت و معنادار دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها