• بررسی رابطه ی باورهای معرفت شناختی علمی و انگیزه یادگیری (سطحی - عمقی) با تصورات از یادگیری در میان دانشجویان رشته های علوم پایه دانشگاه ارومیه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/15
  • تعداد بازدید: 122
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09222523133

  بررسی رابطه ی باورهای معرفت شناختی علمی و انگیزه یادگیری (سطحی - عمقی) با تصورات از یادگیری در میان دانشجویان رشته های علوم پایه دانشگاه ارومیه

  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه‌ی باورهای معرفت‌شناختی علمی، انگیزه یادگیری (سطحی و عمقی) با تصورات از یادگیری انجام گردید. تعداد 339 نفر از دانشجویان رشته‌های علوم پایه دانشگاه ارومیه به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. تعداد کل این جامعه 2926 بودند. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. مقیاس باورهای معرفت‌شناختی علمی (sebs)، مقیاس انگیزه یادگیری (mls) و تصورات از یادگیری (cols) جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.

  داده‌های پژوهش با استفاده ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین باورهای معرفت‌شناختی علمی با بعد سازندگی تصورات از یادگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین باورهای معرفت‌شناختی علمی بعد غیر مولد بودن (تکثیر) تصورات از یادگیری رابطه معناداری یافت نشد. علاوه بر این، بین بعد غیر مولد بودن (تکثیر) تصورات از یادگیری باانگیزه‌یادگیری رابطه مفاهیم علوم باانگیزه‌یادگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از نقش معنادار باورهای معرفت‌شناختی علمی در پیش‌بینی تصورات از یادگیری بود، اما انگیزه یادگیری قدرت پیش‌بینی تصورات از یادگیری را نداشت. همچنین، نتایج این مطالعه نشان داد که باورهای معرفت‌شناختی علمی از طریق تصورات از یادگیری، در انگیزه یادگیری دانشجویان برای یادگیری علمی نقش مهمی را ایفا می‌کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها