• بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت، کیفیت خواب و احساس تنهایی و بحران هویت نوجوانان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/15
  • تعداد بازدید: 122
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09222523133

  بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت، کیفیت خواب و احساس تنهایی و بحران هویت نوجوانان

  اعتیاد به اینترنت صرف‌نظر از این‌که آن را یک بیماری یا آسیب روانی یا معضل اجتماعی بدانیم پدیده‌ای است، مزمن، فراگیر و عودکننده که با صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه است. احساس تنهایی یک هیجان بنیادی و یکی از قوی‌ترین تجربه‌های انسانی است. این احساس به این دلیل اهمیت دارد که هم با حالات هیجانی افراد و هم با فقر اجتماعی، رفتار و سلامتی در افراد بالغ؛ نوجوان و کودک همبسته است.

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت، کیفیت خواب و احساس تنهایی و بحران هویت نوجوانان می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهر فریمان در سال تحصیلی 96-97 می‌باشد. تعداد 100 نفر دانش‌آموز مقطع متوسطه دوم به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. در بخش توصیفی داده‌ها از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد؛ و درنهایت بین اعتیاد به اینترنت، کیفیت خواب و احساس تنهایی با بحران هویت نوجوانان رابطه معناداری و مستقیم به دست آمد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها