• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/24
  • تعداد بازدید: 200
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04136580032

  بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر نوسانات نامتعارف بازده سهام

  نوسانات نامتعارف بازده ناشی از ریسک نوسانات بازده خاص شرکت‌ها که عمدتاً ناشی از اقدامات شرکت و مستقل از حرکت کلی بازار است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نوسانات نامتعارف بازده سهام است. همچنین نقش تعدیل‌گری دو متغیر خطای پیش‌بینی تحلیل‌گران و کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابعاد محیط اطلاعاتی بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفت.

  بدین منظور تعداد 76 شرکت برای سال‌های 1392 تا 1398 به روش غربالگری انتخاب گردید. برای سنجش نوسانات نامتعارف بازده سهام از دو مدل بازار و مدل فاما و فرنچ استفاده گردید. برای اندازه‌گیری متغیر قابلیت مقایسه نیز از مفهوم پدیده‌های اقتصادی دی‌فرانکو بهره گرفته شد. برای آزمون فرضیه‌ها از روش‌های همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

  نتایج پژوهش نشان داد بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نوسانات نامتعارف بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که خطای پیش‌بینی تحلیل‌گران می‌تواند نقش تعدیل‌گر در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و کاهش نوسانات نامتعارف بازده سهام ایفا کند. در نهایت مشخص شد که کیفیت گزارشگری مالی می‌تواند رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و نوسانات نامتعارف بازده را تحت تاثیر قرار دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها