• نقش کیفیت ارتباط معلم - دانش آموز در پیش بینی سازگاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/24
  • تعداد بازدید: 143
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  نقش کیفیت ارتباط معلم - دانش آموز در پیش بینی سازگاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول

  هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش کیفیت ارتباط معلم - دانش آموز در پیش بینی سازگاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول بود. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر طبس در سال تحصیلی 1401 - 1400 می باشد.

  در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از بین کلیه مدارس متوسطه دوره اول شهر طبس هشت مدرسه (چهار پسرانه و چهار دخترانه) به صورت تصادفی انتخاب و در هر مدرسه به صورت تصادفی یک کلاس انتخاب و تمام دانش آموزان آن کلاس ها یعنی 230 نفر ( 115 پسر و 115 دختر) به عنوان نمونه آماری در پژوهش حاضر شرکت داده شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ارتباط معلم دانش آموز موری و زوزاک 2011، پرسشنامه سازگاری تحصیلی کلارک و همکاران 1976 و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی مارتین و مارش 2006  استفاده شد.

  برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss23 صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که کیفیت ارتباط معلم - دانش آموز سازگاری تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول را پیش بینی می کند. در خصوص فرضیه دوم مشخص گردید که کیفیت ارتباط معلم - دانش آموز، سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول را پیش بینی می کند و در نهایت نتایج نشان داد که بین سازگاری تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها