• بررسی علل تاخیر در پروژه های عمرانی استان کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 166
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی علل تاخیر در پروژه های عمرانی استان کرمان

  هدف این پژوهش، بررسی علل تأخیر در ساخت پروژه های عمرانی استان کرمان (مطالعه موردی: پروژه های شرکت جهاد نصر کرمان) بود. بدین منظور از روش پیمایشی و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. در این پژوهش، عوامل تاخیر پروژه های عمرانی استان کرمان، شناسایی و اولویت بندی شدند و مهمترین آنها بر اساس میانگین رتبه های حاصل از آزمون فریدمن استخراج گردیدند.

  جهت بررسی دیدگاه افرادی که مستقیما در فرآیند پروژه های عمرانی استان کرمان دخیل بودند، یک پژوهش با تکیه بر پرسشنامه به شکل میدانی انجام شد. نمونه آماری شامل 160 نفر از کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران شرکت جهاد نصر در پروژه های عمرانی استان کرمان بود. در پرسشنامه پژوهش، معیارهای مربوط به چهار گروه از عوامل شامل عوامل ناشی از عملکرد کارفرما، مشاور، پیمانکار و سایر عوامل تدوین شدند.

  پس از گردآوری پرسشنامه های توزیع شده میان افراد نمونه آماری این پژوهش، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که اولویت علل تاخیر در پروژه های عمرانی استان کرمان به ترتیب شامل ضعف ناشی از عملکرد سایر عوامل، عوامل ناشی از عملکرد مشاور، عوامل ناشی از عملکرد کارفرما و عوامل ناشی از عملکرد پیمانکار با میانگین رتبه های 2.57 ، 2.56 ، 2٫۴۹ و 2٫37 بود، بنابراین این عوامل تقریبا تاثیر برابری در تاخیر پروژه های عمرانی استان کرمان دارند. همچنین مهمترین معیار تاخیر مرتبط با عوامل ناشی از سایر عوامل، تحریم های بازرگانی و مالی بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها