• تاثیر ابعاد نظریه حضور اجتماعی و حمایت اجتماعی بر اعتماد به تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: کاربران تجارت اجتماعی با تجربه خرید آنلاین)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 277
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر ابعاد نظریه حضور اجتماعی و حمایت اجتماعی بر اعتماد به تجارت الکترونیکی (مورد مطالعه: کاربران تجارت اجتماعی با تجربه خرید آنلاین)

  هدف: تعیین تاثیر نقش درامد بر تاثیرگذاری حضوراجتماعی و حمایت اجتماعی بر اعتماد به تجارت الکترونیکی بوده است.

  روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. جامعه آماری کاربران تجارت اجتماعی اینستاگرام با تجربه خرید آنلاین در شرکت نو آوران فن آوازه دیجی کالابه تعداد 375 که حجم نمونه 195 نفر از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی که روایی و پایایی آن تائید شده موردسنجش قرارگرفته است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها جمعیت شناختی و استخراج شاخص های مرکزی از آمار توصیفی و نرم افزار 24 spss و برای تجزیه وتحلیل آمار استنباطی از مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار pls2 smart استفاده شده است.

  یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار حضور اجتماعی در وب، حضور اجتماعی با تعامل ، حضور اجتماعی دیگران، حمایت اطلاعاتی و حمایت عاطفی بر اعتماد به تجارت الکترونیکی دارد. درامد نقش تعدیلی مثبت و معنی داری، در تاثیر گذاری حضور اجتماعی در وب، حضور اجتماعی با تعامل، حضور اجتماعی دیگران ،حمایت اطلاعاتی و حمایت عاطفی بر اعتماد به تجارت الکترونیکی ایفا می کند.

  نتیجه گیری: بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که ابعاد نظریه حضوراجتماعی و حمایت اجتماعی بر اعتماد به تجارت الکترونیکی با نقش تعدیلی درامد تأثیر مثبت و معنی داری ایفا می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها