• بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان در پیش بینی بهره وری شرکت های تبلیغاتی (مورد مطالعه: شرکت تعاونی آسانگار، مهرنگار البرز و رویال گرافیک بین سال های 1399 تا 1401)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 144
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان در پیش‌بینی بهره‌وری شرکت‌های تبلیغاتی (مورد مطالعه: شرکت تعاونی آسانگار، مهرنگار البرز و رویال گرافیک بین سال‌های 1399 تا 1401)

  هوش هیجانی، نقش موثری در رفتار انسان‌ها دارد و به ظرفیت افراد برای تشخیص احساسات خود و سایرین اطلاق می‌شود که به آنها کمک می‌کند در دیگران انگیزه ایجاد کنند و در ارتباط با آنان به خوبی احساسات خود را مدیریت نمایند. در واقع، این هوش هیجانی است که می‌تواند با به‌کارگیری هوش عقلی در جهت هدف گام بردارد.

  با توجه به این که امروزه هدف اصلی بسیاری از سازمان‌ها ایجاد و افزایش بهروری سازمان می‌باشد، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش هیجانی کارکنان در پیش‌بینی بهره‌وری شرکت‌های تبلیغاتی بین سال‌های 1399 تا 1401 بود. روش تحقیق استفاده شده روش همبستگی بوده و برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه هوش هیجانی بارآن (1980) با پایایی 0.82 و پرسشنامه بهره‌وری هرسی و گلداسمیت (1980) با پایایی 0.87 استفاده گردید.

  جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شرکت‌های تبلیغاتی استان‌ البرز (شرکت تعاونی آسانگار، مهرنگار البرز و رویال گرافیک) به تعداد 168 نفر بود. حجم نمونه به تعداد 115 نفر با استفاده از جدول مورگان تعیین گردید و افراد نمونه از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار spss-22 و از طریق آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که هوش هیجانی کارکنان می‌تواند بهره‌وری آنان را پیش‌بینی کند. افزون بر آن، بین هوش هیجانی کارکنان و بهره وری آنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها