• تحلیل موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه گنبد کاووس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 521
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333427303

  هدف از این تحقیق بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه گنبد کاووس بوده است. این تحقیق در شمار تحقیقات توصیفی، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه گنبد کاووس است که به علت در دسترس نبودن تمام اعضاء از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. ابزار اندازه گیری تحقیق، دو پرسشنامه محقق ساخته بوده، روایی پرسشنامه ها مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه موانع کارآفرینی سازمانی0.935  و برای پرسشنامه کارآفرینی سازمانی0.941  به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی در سطح معنی داری 0.05 استفاده گردید و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss نسخه 23 انجام شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد از میان 6 متغیر مورد بررسی تنها 4 متغیر (فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، سطح تضاد و قوانین و مقررات) با کارآفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری دارد و دو متغیر دیگر (ویژگی کارکنان و ویژگی مدیریت) ارتباط معنی داری با کارآفرینی سازمانی ندارد. نتیجه آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد مولفه فرهنگ سازمانی به میزان41.1  درصد تغیرات مربوط به کارآفرینی سازمانی را پیش بینی می کند و در نهایت نتیجه آزمون فریدمن نشان داد که اولین مانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه گنبد کاووس، ویژگی کارکنان است و بهترین عامل مؤثر بر روی کارآفرینی سازمانی، فرهنگ سازمانی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها