• تأثیر فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ رفتاری مشتریان با نقش ارزش برند

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 435
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  هدف این تحقیق بررسی تأثیر فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر پاسخ رفتاری مشتریان با نقش  ارزش برند (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی ماهان) می باشد، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است. در تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد که در آزمون فرض ها روش معادلات ساختاری بکار گرفته شده است. بمنظور جمع آوری داده ها، از روش کتابخانه‌ای (ادبیات نظری) و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. از این رو 384 پرسشنامه میان مشتریان شرکت هواپیمایی ماهان توزیع گردید، بر اساس آزمونهای آماری به تحلیل داده های گردآوری شده پرداخته شده است. از آزمون های استفاده شده در این تحقیق تحلیل عاملی و تحلیل مسیراشاره میباشد و تجزیه و تحلیل آماری تحقیق شامل دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد که در بحث آمار توصیفی معیارهای گرایش به مرکز مثل میانه، مد، میانگین و ... و معیارهای پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار و دامنه تغییرات و از همه مهم تر نمودارها و جداول توزیع فراوانی مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت آمار استنباطی بمنظور تشخیص نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرونوفو همچنین برای برازش مدل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید  و برای ارائه مدلی بین متغیر های مستقل و وابسته از روش تحلیل مسیر استفاده گردید، نتایج حاصل از تحلیل داده ها با کمک معادلات ساختاری با نرم افزار ایموس نشان داد که فعالیت های بازاریابی شبکه اجتماعی بر اگاهی برند تأثیر دارد. فعالیت های بازاریابی شبکه اجتماعی بر تصویر برند، تبلیغات دهان به دهان با نقش میانجی آگاهی برند و تصویر برند تأثیر دارد. فعالیت های بازاریابی شبکه اجتماعی بر تعهد با نقش میانجی آگاهی برند، تصویر برند تأثیر دارد. تصویر برند بر تبلیغات دهان به دهان، تعهد تأثیر معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها