• اثربخشی درمان هیجان مدار بر تحمل ناکامی و سازگاری زناشویی زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره شرکت نفت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 653
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09371850780

  اثربخشی درمان هیجان مدار بر تحمل ناکامی و سازگاری زناشویی زوج‌ های مراجعه‌ کننده به مرکز مشاوره شرکت نفت

  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش درمان هیجان ‌مدار بر تحمل ناکامی و سازگاری زناشویی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر ‌تمام زنان مراجعه‌ کننده به مرکز مشاوره شرکت نفت شهر اهواز است. نمونه آماری در این پژوهش تعداد 30 زوج از زوج‌ های مراجعه ‌کننده به مرکز مشاوره شرکت نفت شهر اهواز است که به‌ صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس 30 زوج انتخاب ‌شده، به‌ صورت تصادفی به دو گروه 15 تایی تقسیم شد و به ‌صورت تصادفی یکی از دو گروه به عنوان گروه آزمایش و دیگری به ‌عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. روش تحقیق نیمه آزمایشی بود و از طرح پیش ‌آزمون پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری استفاده شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس سازگاری زن و شوهر و مقیاس تحمل ناکامی استفاده شد. یافته ‌های تحقیق با استفاده از روش کواریانس چند متغیری تجزیه‌ و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد درمان هیجان ‌مدار موجب بهبود تحمل ناکامی، ابعاد آن (تحمل عدم عاطفی، تحمل عدم ناراحتی، تحمل عدم پیشرفت و تحمل عدم شایستگی) و سازگاری زناشویی و ابعاد آن (رضایت دو نفری، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری و ابراز محبت) در زوجین گروه آزمایش گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد و این اثر تا مرحله پیگیری ادامه داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها