• بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال عرضه کننده محصولات بهداشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 581
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  مقاله بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت در شرکت های فعال عرضه کننده محصولات بهداشتی

  مسئولیت اجتماعی شرکت ها ذی نفعان متعددی دارد که این ذی نفعان برای بعضی شرکت ها سهامدار حساب می شوند. در واقع از مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای ارزیابی عملکرد گروه های ذینفع استفاده می شود این گروه ها شامل (کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط طبیعی و تامین کنندگان) می باشند. در این مقاله به بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت شرکت های فعال عرضه کننده محصولات بهداشتی پرداخته میشود. تحقیق حاضر از نوع هدف پژوهشی کاربردی محسوب می شود و روش و چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز از نوع توصیفی پیمایشی است. این مطالعه در دو بخش کتابخانه ای و میدانی انجام شد. ابتدا مبنای نظری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس با مطالعات میدانی و با ابزار پرسشنامه به سوالات پاسخ داده شد جامعه آماری، کلیه شرکت های فعال عرضه کننده محصولات بهداشتی در استان البرز می باشند که در سال 92 نیز دارای فعالیت بوده اند که شامل 167 شرکت می باشد که از این تعداد حدود 97 شرکت فعال به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده است.

  نمونه آماری این تحقیق شامل 304 نفر از مدیران منابع انسانی؛ امور مالی و حسابداری؛ صادرات و فروش؛ بازاریابی؛ واحد تحقیق و توسعه و بازرگانی 76 شرکت انتخاب شده به عنوان نمونه می باشد. در این تحقیق در بخش آمار استنباطی از آزمون های همبستگی و رگرسیون توسط نرم افزار spss نسخه 19 استفاده شد. نتایج نشان داد بین بعد شرایط محیط کار و بعد راهبردی به عنوان ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی رابطه معناداری وجود ندارد. بین بعد توجه به محیط زیست به عنوان یکی از ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی و جامعه و اجتماع محلی و عملکرد مالی رابطه معناداری و مثبت وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها