• بررسی نقش بهزیستی روانشناختی و تنظیم هیجانی بر تنوع طلبی جنسی مردان متاهل

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 863
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  مقدمه: با توجه به شیوع بالای روابط فرازناشویی به ویژه در میان مردان ضرورت توجه به این مساله در جهت حفظ کانون خانواده ها مطرح شده است.

  هدف: این مطالعه باهدف بررسی نقش و همبستگی بهزیستی روان ‌شناختی و راهبردهای تنظیم هیجانی شناختی در تنوع‌ طلبی جنسی مردان متأهل صورت گرفته است.

  روش: بدین منظور 200 نفر از مردان متأهل بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه انتخاب و با پرسشنامه‌ های استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های به دست آمده در نرم افزار  spssبا استفاده از روشهای آماری توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون تحت آنالیز قرار گرفتند.

  یافته ها: نتایج حاصل از آنالیز نشان داد بین بهزیستی روانشناختی و زیر مولفه های آن با تنوع طلبی جنسی مردان رابطه وجود دارد نتایج مشابهی در مورد راهبردهای تنظیم هیجانی شناختی نیز مشاهده گردید. این دو متغیر توانستند 29 درصد از واریانس تغییرات تنوع طلبی جنسی را پیش بینی کننند و متغیر راهبردهای تنظیم هیجان پیش بینی کننده قوی تری بود.

  نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق و دیگر تحقیقات به نظر میرسد توجه به هیجانات و آموزش راهبردهای مناسب میتواند در افرادی که با چنین مشکلی مواجه هستند کمک کننده باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها