• اثر خصوصیات کیفی بر گزارشگری مالی شرکت های کوچک و متوسط

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 255
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  اثر خصوصیات کیفی بر گزارشگری مالی شرکت های کوچک و متوسط

  خصوصیات کیفی و گزارشگری مالی از جمله مباحثی هستند که در هر شرکتی نقش حیاتی را بازی می کند. از جمله از نیازهای مهم استفاده کنندگان حسابهای مالی چه در داخل سازمان و چه در خارج از سازمان یا شرکت می باشد. این پژوهش سعی از نظر هدف کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی می باشد با استفاده از مدل و تحلیل به بررسی فرضییات مطرح شده بپرداختیم.

  در این مقاله 15 شرکت کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت؛ که در پایان همه فرضییات مورد تایید واقع شد و تاثیر مثبت و معنا داری را بین فرضییات مشاهد کردیم استفاده از آماره آزمون t ضرایب برآورد شده است. نتیجه فرضییات در سطح معناداری بوده است. فرضییات در سطح اطمینان 99% درصد مورد پذیرش واقع شده است. بحث گزارشگری مالی بیشتر زمانی مورد توجه واقع می شود که شرکتها نتیجه عدم توجه خصوصیات کیفی را در رابطه با عملکرد شرکت مشاهد کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها